avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 2.67 1.04
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.30 0.12
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.10 0.04
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00